Background

Regulamin korzystania z serwisu REBELIADA

wersja 1.2021, z dn. 24 lutego 2021 r.

I. DEFINICJE

 1. REBELIADA Inicjatywy Lokalne z siedzibą w Żyrardowie – administrator serwisu REBELIADA
 2. Serwis REBELIADA – serwis internetowy do zarządzania wydarzeniami sportowymi w tym m.in.: tworzenie wydarzeń, rejestracja uczestników, obsługa płatności, komunikacja z zawodnikami.
 3. Organizator – ktokolwiek, kto stworzy i zarządza wydarzeniem.
 4. Zawodnik – osoba zarejestrowana na wydarzenie stworzone w serwisie REBELIADA.
 5. Użytkownik – osoba posiadająca konto w serwisie REBELIADA (organizator, zawodnik).
 6. Wydarzenie – Bieg, pływanie open water, jazda na rowerze, swimrun, lub inna forma aktywności sportowej stworzona w serwisie REBELIADA przez Organizatora, na które mogą zapisywać się Zawodnicy.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Serwis REBELIADA to wsparcie w zarządzaniu wydarzeniami, w tym tworzenie wydarzenia, formularza zapisów na wydarzenie, wykonywanie płatności, publikowanie wyników przez Organizatorów.
 2. Zawodnik rejestrujący się w serwisie REBELIADA, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji wydarzenia, na które się zapisał.
 3. Zawodnik zakładający konto w serwisie REBELIADA, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby ulepszonego korzystania z serwisu.
 4. Zgody te są wyłączną podstawą przechowywania danych w serwisie REBELIADA.
 5. Zawodnik rejestrując się do udziału w wydarzeniu, akceptuje jego regulamin i warunki postawione przez Organizatora.
 6. Firma Rebeliada Inicjatywy Lokalne jest właścicielem i administratorem serwisu REBELIADA i nie ponosi odpowiedzialności prawnej za organizację wydarzenia. Odpowiedzialność za organizację wydarzenia ponosi wyłącznie Organizator, Zawodnicy biorą w nim udział na własne ryzyko.

III. KORZYSTANIE Z SERWISU

 1. Profil Organizatora: rejestracja konta i logowanie w systemie, tworzenie, dodawanie i edycja wydarzenia, mailing, tworzenie rankingów i inne.
 2. Profil Zawodnika: rejestracja i logowanie w systemie, rejestracja na zawody Organizatora, edycja danych osobowych, płatności, rankingi.
 3. Organizator, który chce korzystać z serwisu REBELIADA, powinien dokonać rejestracji podając wymagane dane.
 4. Serwis wymaga od rejestrującego potwierdzenia rejestracji za pomocą linku aktywacyjnego przesłanego na wskazany adres.
 5. Zmiana lub przypomnienie przez Administratora hasła możliwe są w każdym czasie od rejestracji.
 6. Użytkownik podając swoje dane osobowe poświadcza ich zgodność z prawdą.

IV. PROCES REJESTRACJI NA WYDARZENIE

 1. Chcąc być Zawodnikiem w wydarzeniu utworzonym w serwisie REBELIADA, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie wydarzenia oraz dokonać płatności we wskazanej wysokości.

V. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administratorem danych osobowych użytkowników serwisu REBELIADA w procesie tworzenia, zarządzania kontem Zawodnika lub Organizatora jest Administrator serwisu - REBELIADA Inicjatywy Lokalne z siedzibą w Żyrardowie.
 2. Administratorem danych osobowych Zawodników w procesie tworzenia i realizacji wydarzenia w serwisie REBELIADA jest Organizator.
 3. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu zapisania się, uczestnictwa w wydarzeniu oraz publikacji wyników rywalizacji z wydarzenia organizowanego przez Organizatora.
 4. Zawodnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu informowania o innych wydarzeniach organizowanych lub polecanych przez Organizatora i Administratora serwisu.
 5. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu korzystania z serwisu REBELIADA.
 6. Użytkownik może w dowolnym momencie uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i ma prawo do ich zmiany bądź zażądania usunięcia przez administratora.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące serwisu REBELIADA powinny być kierowane na adres: kontakt@rebeliada.pl
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie będą miały przepisy Kodeksu Cywilnego.
 3. W razie sporu z Użytkownikiem, sądem właściwym do ich rozpoznawania jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora lub Administratora serwisu.